REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.efototapety.com.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.efototapety.com.pl prowadzony jest przez firmę Grafik Studio, ul. Bzowa 2A, 81-092 Gdynia, NIP: 958-000-05-23 , REGON: 190973175 , Tel. 58-667 30 60 , e-mail: biuro@efototapety.com.pl
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.fototapety-net.pl
 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączana jest faktura VAT.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku gdy Kupujący przekazuje do realizacji własne materiały graficzne, oświadcza tym samym, że posiada do nich prawa autorskie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania od Kupującego pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do materiału który przekazuje. W przypadku gdy nie zostanie ono przedstawione istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ. U.z 2006r. Nr 90 poz 631 z pózn. zm.).

§6. POSTĘMPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na adres biuro@grafikstudio.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, numer zamówienia, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujacy zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 3. Obraz oglądany na ekranie monitora może kolorystycznie nieznacznie odbiegać od obrazu wydrukowanego. Wynika to z różnicy urządzeń na których oglądamy grafikę,  jak i indywidualnych ustawień wyświetlania. Producenci monitorów komputerowych używają różnych technik, materiałów jak i kalibracji w swoich urządzeniach. Dlatego kolorystyka wyświetlanej grafiki nigdy nie będzie identyczna na wszystkich monitorach. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Efototapety.com.pl –  jest serwisem produkcji na zamówienie.

 1. Kupujący określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, własne wymiary oraz opcje dodatkowe. Zamówiony przez Kupującego produkt (fototapeta, naklejka, plakat, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ),  nie przysługuje.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2014 r.